Boisko i skatepark zamknięte do odwołania

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz dobro wspólne, boisko do koszykówki oraz skatepark na terenach zewnętrznych przed ERGO ARENĄ pozostają zamknięte do odwołania.

Decyzja ta podyktowana została podtrzymaniem dotychczas obowiązujących restrykcji wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021, w myśl którego:

„organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Ponadto, nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 5 osób, a w przypadku tych dozwolonych uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m. odległości od innych osób. Odległość między zgromadzeniami nie może być też mniejsza niż 100 m.