Konkurs dla klubów sportowych – sezon 2019/2020

Informujemy, że ERGO ARENA w swoich planach przewiduje możliwość obsłużenia w sezonie ligowym 2019/2020 około 30 imprez sportowych związanych z meczami ligowymi oraz rozgrywek o Puchar Polski.

Z uwagi na duże zainteresowanie klubów sportowych przeprowadzeniem rozgrywek w ERGO ARENIE, a także innych organizatorów imprez, przewidujemy, że nie wszystkim chętnym będziemy mogli zagwarantować możliwość wynajęcia hali. Podobne zjawisko dostrzegamy w bieżących potrzebach wynikających w zakresie wykorzystania zaplecza treningowego w ERGO ARENIE.

W przypadku kiedy o konkretne terminy wynajmu  ERGO ARENY lub zaplecza treningowego będą zabiegali różni organizatorzy imprez, wyłonienie najemcy zostanie zrealizowane w oparciu o zaproponowane mierzalne kryteria.

Chcielibyśmy wśród klubów sportowych wyłonić potencjalnych  partnerów w drodze transparentnego konkursu ofert. Przewidujemy zawarcie sezonowych umów, w ramach których będą zdefiniowana stawki opłat, frekwencja i liczba zaplanowanych meczów w ERGO ARENIE według przewidywanych potrzeb przyszłych najemców.

W celu opracowania racjonalnych deklaracji dołączamy do opisu warunków konkursu ofert aktualny cennik wynajmu pomieszczeń w ERGO ARENIE.

Konkurs przewiduje cztery kryteria wyłonienia partnerów:

Kryterium pierwsze :

Deklarowany uśredniony poziom opłaty zmiennej ze sprzedaży biletów na mecze rozgrywane w ERGO ARENIE. Deklarowaną wartość prosimy podać jako wynik iloczynu zaplanowanej średniej liczby sprzedawanych biletów i zaproszeń na jeden mecz, przemnożonej przez oferowaną stawkę części ceny biletu przeznaczonej na rzecz Hali

Przykład:

Oferent zakłada średnią frekwencję (wynikającą ze sprzedaży biletów i zaproszeń) 3000 osób na każdy deklarowany mecz.

Oferent zakłada cenę jednostkową opłaty zmiennej za każdy udostępniony bilet lub zaproszenie na mecz w kwocie 2 PLN (netto).

Deklarowana średnia liczba sprzedawanych biletów lub zaproszeń na mecz 3000 x 2 PLN = 6 000 PLN netto opłaty dla operatora hali

Podane kryterium będzie miało 20 % wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie jaką kwotę przychodów brutto wynikających ze sprzedaży biletów średnio na  jeden mecz przewidują przekazywać  Operatorowi Hali jako jeden ze składników opłaty za wynajęcie Hali oraz jaka przewidują średnią liczbę sprzedanych biletów na jeden mecz.

Kryterium drugie:

Deklarowany poziom części stałej opłaty za wynajem Hali na jeden mecz.

Podane kryterium będzie miało 50 % wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie jaką  kwotę deklarują za wynajęcie Hali na jeden mecz. Deklarowaną kwotę traktujemy jako jedną ze składowych opłaty za wynajęcie Hali na jeden mecz w danym dniu imprezowym.

Na potrzeby oszacowania deklarowanej kwoty do pisma załączamy aktualny cennik wynajmu pomieszczeń w ERGO ARENIE, który stanowi integralną część dokumentacji konkursowej.

Kryterium trzecie:

Deklarowana potrzeba wykorzystania zasobów ERGO ARENY na potrzeby treningów:

Podane kryterium będzie miało 20 % wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie swoich potrzeb w zakresie wykorzystania bazy treningowej ERGO ARENY.

Prosimy o podanie przewidywanej liczby godzin  wykorzystania sali treningowej oraz hali głównej na potrzeby treningowe w okresie trwania przyszłej potencjalnej umowy. Prosimy także o podanie proponowanej stawki netto za każdą rozpoczętą godzinę najmu sali treningowej na potrzeby szkoleniowe oraz o podanie proponowanej stawki netto za każdą rozpoczętą godzinę najmu sali głównej na potrzeby szkoleniowe w okresie trwania potencjalnej umowy.

Przykład: deklarowana liczba godzin wynajęcia Sali treningowej 500 godzin za stawkę 100 PLN netto oraz 100 godzin wynajęcia hali głównej na potrzeby treningowe za stawkę 300 PLN

Sala treningowa (500 godzin  x 100 PLN) + hala główna (100 godzin x 300 ) PLN = 50 000 PLN + 30 000 PLN = 80 000 PLN

Kryterium czwarte:

Deklarowana minimalna liczba zakontraktowanych meczy.

Podane kryterium będzie miało 10% wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie jaką minimalną liczbę meczy jest gotowy  zakontraktować  w ERGO ARENIE.

Liczba uzyskanych punktów przez poszczególnych oferentów będzie wyliczona wg następującego wzoru:

Kryterium I liczba uzyskanych punktów = deklarowana oferta danego oferenta/ deklarowana oferta oferenta deklarującego najwyższą wartość x 20
Kryterium II liczba uzyskanych punktów = deklarowana  kwota danego oferenta/ deklarowana najwyższa kwota złożona spośród wszystkich  ofert  x 50
Kryterium III liczba uzyskanych punktów = deklarowana kwota danego oferenta/ największa deklarowana kwota spośród wszystkich ofert x 20
Kryterium IV liczba uzyskanych punktów = deklarowana  liczba meczy danego oferenta/ deklarowana największa liczba meczy spośród wszystkich ofert  x 10

 

Ocena łączna każdej oferty będzie wyliczona jako suma punktów każdego z kryteriów wg następującego wzoru:

Ocena łączna oferty =  Kryterium I + Kryterium II + Kryterium III + Kryterium IV

Operator Hali przystąpi do rokowań w sprawie zawarcia umów  z poszczególnymi oferentami wg kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, zaczynając od oferenta który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Nie będą zakwalifikowane do konkursu oferty łączone kilku podmiotów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszego procedowania w konkursie na każdym etapie bez podania przyczyn.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konkursie, to prosimy o uzupełnienie danych oznaczonych żółtym kolorem wg poniższego wzoru:

Nazwa klubu:
Kryterium I Deklarowany uśredniony poziom opłaty zmiennej ze sprzedaży biletów na jeden mecz
Kryterium II Deklarowany poziom części stałej opłaty  za wynajem Hali na jeden mecz
Kryterium III Deklarowana kwota na potrzeby zajęć treningowych .
Kryterium IV Deklarowana minimalna liczba zakontraktowanych meczów.

 

Prosimy o przekazanie uzupełnionych danych drogą mailową w terminie do dnia 29 czerwca 2019 roku na adres: kamil.kukulka@ergoarena.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert.