PROJEKTY INWESTYCYJNE

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii

Spółka w ramach umowy nr RPPM.10.04.00-12-0001/16-00 zawartej 1 marca 2017 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miasta Sopotu o dofinansowanie Projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 redukcja emisji, realizuje zadanie pn. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z systemem zarządzania oświetleniem i 10-letnią licencją. Szacunkowy koszt całego projektu wyniesie 12 331 706 PLN, będzie realizowany w latach 2017 – 2022. Cześć projektu realizowanego przez Spółkę, wyniesie ponad 900 tys. zł.

 

Podstawowe założenia projektu

  • budowa nowego oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED tj. wymiana kabli, słupów i opraw,
  • montaż inteligentnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetlenia ulicznego,
  • kreowanie przestrzenie miejskiej poprzez ujednolicenie doboru opraw i słupów dla poprawienia estetyki miasta celem tworzenia przyjemnej i bezpiecznej atmosfer
  • unowocześnienie oświetlenia, poprzez poprawę strumienia oddawania barw, poprawa jakości i standardu zastosowanych opraw
  • montaż opraw o obniżonej energochłonności w celu obniżenia emisji CO2, ograniczenie zanieczyszczenia światłem poprzez montaż opraw, które nie emitują strumienia świetlnego w górę
  • wprowadzenie układów do kompensacji mocy biernej jako elementu poprawy efektywności energetycznejwprowadzenie układów do kompensacji mocy biernej jako elementu poprawy efektywności energetycznej

 

Infrastruktura oświetleniowa Sopotu

System oświetlenia w mieście Sopot stanowią łącznie 4011 oprawy, czego 3232 sztuki to oświetlenie, którego właścicielem jest ENERGA Oświetlenie Spółka z o.o. w Sopocie, a 779 sztuk to własność miasta. Podział własności ma znaczący wpływ na funkcjonowanie całego systemu oświetleniowego, z punktu widzenia ponoszonych kosztów oraz możliwości prawnych przy inwestowaniu w modernizację sieci. Sieć oświetleniowa prawie w całości wybudowana jest w oparciu o technologię opraw z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła.

 

Oświetlenie wokół ERGO ARENY

System oświetlenia zewnętrznego wokół hali ERGO ARENA na granicy miast Gdańska i Sopotu zawiera 502 oprawy. Zainstalowane obecnie oświetlenie to przede wszystkim energochłonne oprawy metalohalogenkowe o mocach do 250, które zamocowano na słupach stalowych lub na fasadzie budynku. Zasilanie w energię elektryczną następuje liniami kablowymi doziemnymi. Obecnie zainstalowane oświetlenie generuje niepotrzebne koszty eksploatacyjne. Ponadto, niektóre elementy opraw są w złym stanie technicznym, tym samym konieczna jest ich wymiana. Dzięki instalacji systemu zarządzania oświetleniem możliwe będzie kontrolowanie określonych punktów świetlnych na bieżąco – wprowadzając tym samym strefy o różnych poziomach natężenia światła lub wyłączając określone punkty świetlne w całości oraz umożliwiając wyłączanie lamp w miejscach, w których ich praca, nie jest konieczna w danym momencie

 

Efekty projektu modernizacji oświetlenia

Modernizacja istniejącego oświetlenia na typu LED, wraz z zastosowaniem systemu zarządzania z autonomiczną redukcją mocy w oprawach, uzupełni efekt ekologiczny modernizacji. Dostęp do zainstalowanego w szafach sterujących następować będzie poprzez portal na stronie WWW i umożliwi kontrolowanie i zarządzanie czasem załączania i wyłączania oświetlenia. Sterownik w razie konieczności będzie mógł wysyłać do użytkownika alarmy w postaci informacji tekstowych SMS. Zastosowane oprawy zostaną wyposażone w autonomiczną redukcję mocy źródła w określonych godzinach świecenia np. 23:00-4:00. W tym czasie nastąpi obniżenie strumienia świetlnego do zadanej wielkości np. nawet do 75%, a przez to obniżenie zużycia energii elektrycznej Przewidywalność i stałość wielkości mocy w określonych godzinach nocnych pozwoli na skuteczne zastosowanie systemów redukcji mocy biernej.