Regulamin

Regulamin korzystania ze strony ERGOARENA.PL

 

 
 
Wchodząc na stronę ergoarena.pl dobrowolnie akceptujesz Regulamin i zgadzasz się na
jego postanowienia.

 

 
 
§1
Postanowienia wstępne
 1. Regulamin  określa  warunki  i  zasady  korzystania  z  Portalu www.ergoarena.pl., w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych w nim Użytkowników.
 2. Użytkowanie  Portalu www.ergoarena.pl jest  równoznaczne  z  bezwarunkowym zaakceptowaniem warunków i zasad korzystania z portalu określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Portalu,
 2. Gość – każda osoba przeglądająca Portal lub korzystająca z jego zasobów.
 3. Portal – strona internetowa należąca do Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o. o., znajdująca się pod adresem www.ergoarena.pl
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana na Portalu, posiadająca swój login oraz hasło, korzystająca z funkcjonalności Portalu niedostępnych dla Gościa, w tym mogąca umieszczać na portalu własne komentarze.
 5. Konto – darmowe  konto  Użytkownika  uzyskiwane  po  rejestracji  na  Portalu, zawierające  podstawowe  dane  osobowe,  wymagające  unikalnego  loginu  oraz zabezpieczone hasłem.
 6. Właściciel Portalu – Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o. o. wykonująca swoje uprawnienia poprzez podlegające jej osoby, odpowiedzialne za działanie Portalu
 7. Komentarz – treść umieszczana na portalu przez Użytkownika  w  formie  tekstu wyświetlanego pod Artykułem
 8. Artykuł – treści znajdujące się na poszczególnych podstronach Portalu, wprowadzane przez Właściciela Portalu, przypisane każdorazowo do unikatowego adresu w obrębie domeny Portalu.
§3
Prawa autorskie
 1. Wszelkie treści i materiały zawarte na Portalu są wyłączną własnością Właściciela Portalu lub podmiotów z nim współpracujących.
 2. Wykorzystywanie  całości  lub  elementów  Portalu  (w  tym  tekstów,  dokumentów, udostępnianych plików, grafik, czy elementów layoutu) w  celach  komercyjnych  jest zakazane.
 3. Zamieszczanie treści i materiałów zawartych na Portalu na innych stronach, ich reedycja, powielanie i inne działania naruszające prawa autorskie do zawartości Portalu, lub w inny sposób  niezgodne  z  prawem,  są  zakazane  i prowadzić  mogą  do  roszczeń odszkodowawczych ze strony Właściciela Portalu.
§4
Odpowiedzialność
 1. Właściciel Portalu nie odpowiada za formę i treść Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników Portalu.
 2. Zawartość Portalu nie stanowi w świetle prawa oferty handlowej i nie może być jako taka traktowana. Zamieszczone materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące.
 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, pośrednie bądź bezpośrednie, mogące wyniknąć w skutek odwiedzenia Portalu. Goście i Użytkownicy przeglądają Portal na własną odpowiedzialność.
 4. Właściciel Portalu nie odpowiada za treści Artykułów dostarczane przez podmioty z nim współpracujące.
 5. Właściciel Portalu zastrzega, iż ingerencja w kod Portalu przez osoby niepowołane, oraz wszelkie działania na szkodę Portalu prowadzić będą do zablokowania dostępu do Portalu  oraz  do  podjęcia  działań  prawnych  mających  na  celu  wyegzekwowanie odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego  działaniami  na  Portalu,  w  szczególności  podaniem  nieprawdziwych  danych, ujawnieniem  tajemnicy  służbowej  lub  innej  informacji  poufnej,  naruszeniem  dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
§5
Użytkownicy i Goście
 1. Obowiązuje zakaz umieszczania na Portalu jakichkolwiek reklam oraz promowania innych stron bez zgody właściciela Portalu.
 2. Obowiązuje zakaz używania w komentarzach języka wulgarnego oraz zamieszczania treści obraźliwych i niezgodnych z prawem. Komentarze nie stosujące się do tej zasady będą  usuwane.  Konta  Użytkowników  odpowiedzialnych  za  zamieszczanie  treści niezgodnych z regulaminem będą kasowane.
 3. Zapisując się do listy użytkowników Newslettera Portalu, Gość automatycznie akceptuje, iż otrzymywał będzie na podany adres wiadomości kierowane od Właściciela Portalu.
§6
Konta użytkowników
 1. Rejestrując się na Portalu Gość akceptuje warunki niniejszego regulaminu i deklaruje, iż dane wpisane w celu założenia Konta są zgodne z prawdą.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania jednego Konta na Portalu.
 3. Użytkownik ma prawo na własne życzenie skasować konto lub anulować subskrypcję Newslettera w dowolnym momencie, wykorzystując dostępne funkcjonalności Portalu, lub zgłaszając taką wolę drogą mailową Właścicielowi Portalu. Nie wiąże się to jednak z usunięciem komentarzy umieszczonych na Portalu przez danego Użytkownika. Czas od zgłoszenia chęci usunięcia konta do jego skasowania zależy wyłącznie od Właściciela Portalu, jednak nie może on wynosić więcej niż 30 dni do chwili dokonania zgłoszenia
 4. Właściciel  Portalu  zastrzega  sobie  prawo  do  kasowania  komentarzy  oraz  Kont Użytkowników  bez  podania  przyczyny,  nie  odpowiada  również  za  utratę  danych zamieszczonych na Koncie przez Użytkownika.
 5. Portal nie zakłada automatycznego kasowania kont nieaktywnych, Właściciel Portalu zastrzega sobie jednak prawo do kasowania takich kont, zgodnie z punktem poprzednim.
§7
Ochrona prywatności
 1. Administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Właściciel  Portalu.  Dane  osobowe  Użytkowników  mogą  być  przetwarzane  przez Właściciela  Portalu,  w  celu  świadczenia  usług,  archiwizacji,  a  także  w  celach marketingowych    dotyczących  usług  i  produktów  podmiotów  współpracujących. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi dotyczące działania Portalu mogą być zgłaszane mailowo na adres: it@ergoarena.pl
 2. Portal przystosowany jest do wyświetlania w następujących przeglądarkach: MS Internet Explorer (od wersji 7.0), Mozilla Firefox (od wersji 3.0).
 3. Strona nie jest zoptymalizowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (np. telefon, PDA).
 4. Gość akceptuje możliwość błędnego wyświetlania Portalu w przypadku przeglądania Portalu za pomocą technologii niezgodnych z Regulaminem (punkty 2 i 3).
 5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Gościom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.
 6. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym zaprzestania działalności, przeniesienia  praw  do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.  Użytkownikowi  nie  przysługują  z  tytułu  wskazanych  czynności  żadne roszczenia względem Portalu.
 7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z funkcjonowaniem  Portalu www.ergoarena.pl strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej.  W  przypadku  braku  dojścia  do  porozumienia  sądem  właściwym  dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Portalu.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 roku.