Deklaracja dostępności ERGO ARENA

Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ERGO ARENA.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Szarnowski
 • E-mail: leszek.szarnowski@ergoarena.pl
 • Telefon: +48 785 583 727

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Hali Gdańsk-Sopot sp. z o.o.
 • Adres: Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
 • E-mail: biuro@ergoarena.pl
 • Telefon: +48 587 672 102

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne uprawnione są do bezpłatnego korzystania z parkingu ERGO ARENY. Wjazd od strony ulicy Łokietka na przeciwko bramy wjazdowej do Hipodromu. Do wjazdu i bezpłatnego korzystania upoważnia ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz odpowiednio oznakowany samochód. Mapkę poglądową, na której wskazany jest bezpłatny parking dla gości niepełnosprawnych znaleźć można tutaj.

Goście na wózkach korzystać mogą z podestów na kondygnacji K3 (każdorazowo przygotowywanych jest od 8 do 16 miejsc, w zależności od układu sceny/boiska). Zmodernizowane platformy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach zwiększają komfort i widoczność gości. Poza obniżeniem barierek zadbano również o montaż dodatkowych półek z gniazdkami elektrycznymi.

W ERGO ARENIE znajdują się 4 toalety dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do hali dedykowanych gościom niepełnosprawnym (K1 – dwie toalety , K3 – dwie toalety). Łącznie w obiekcie znajduje się 16 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W ERGO ARENIE funkcjonuje Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, który na wybranych imprezach muzycznych pełni rolę wypożyczalni sprzętu audio dla osób niedosłyszących.

W ramach wypożyczalni oferujemy 20 bezprzewodowych odbiorników radiowych wyposażonych w akumulator, pozwalający na pracę do ośmiu godzin. Odbiornik może być wypożyczony ze słuchawkami nagłownymi, pętlą indukcyjną przeznaczoną do użytku z aparatami słuchowymi wyposażonymi w telefoniczną cewkę odbiorczą lub transmiterem umożliwiającym transmisję dźwięku z odbiornika do aparatów słuchowych bądź słuchawek bezprzewodowych. Odbiornik można też podłączyć do innego urządzenia osoby wypożyczającej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego