Zaproszenie do składania ofert

Informujemy, że ERGO ARENA w swoich planach przewiduje możliwość obsłużenia w sezonie ligowym 2017/2018 około 50 imprez sportowych związanych z meczami ligowymi oraz rozgrywek o Puchar Polski.

Z uwagi na duże zainteresowanie klubów sportowych przeprowadzeniem rozgrywek w ERGO ARENIE, a także innych organizatorów imprez, przewidujemy, że nie wszystkim chętnym będziemy mogli zagwarantować możliwość wynajęcia hali.

W przypadku kiedy o konkretne terminy wynajmu hali ERGO ARENA będą zabiegali różni organizatorzy imprez, wyłonienie najemcy zamierzamy realizować w oparciu o zaproponowane mierzalne kryteria.

Chcielibyśmy wśród klubów sportowych wyłonić potencjalnych  partnerów w drodze transparentnego konkursu ofert. Przewidujemy zawarcie sezonowych umów, w ramach których będą zdefiniowana stawki opłat, frekwencja i liczba zaplanowanych meczów w ERGO ARENA według przewidywanych potrzeb przyszłych najemców.

Konkurs przewiduje cztery kryteria wyłonienia partnerów:

Kryterium pierwsze :

Deklarowany uśredniony poziom opłaty zmiennej ze sprzedaży biletów na mecze rozgrywane w ERGO ARENIE. Deklarowaną wartość prosimy podać jako wynik iloczynu zaplanowanej średniej liczby sprzedawanych biletów na jeden mecz przemnożonej przez oferowaną stawkę części ceny biletu przeznaczonej na rzecz Hali

Przykład: deklarowana średnia liczba sprzedawanych biletów na mecz 4000 x 4 PLN (z ceny brutto biletu 20 PLN)= 16 000 PLN

Podane kryterium będzie miało 20 % wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie jaką kwotę przychodów brutto wynikających ze sprzedaży biletów średnio na  jeden mecz przewidują przekazywać  Operatorowi Hali jako jeden ze składników opłaty za wynajęcie Hali oraz jaka przewidują średnią liczbę sprzedanych biletów na jeden mecz.

 

Kryterium drugie:

Deklarowany poziom części stałej opłaty za wynajem Hali na jeden mecz.

Podane kryterium będzie miało 50 % wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie jaką  kwotę deklarują za wynajęcie Hali na jeden mecz. Deklarowaną kwotę traktujemy jako jedną ze składowych opłaty za wynajęcie Hali na jeden mecz.

 

Kryterium trzecie:

Deklarowana potrzeba wykorzystania zasobów Ergo Areny na potrzeby treningów:

Podane kryterium będzie miało 20 % wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie swoich potrzeb w zakresie wykorzystania bazy treningowej ERGO ARENY.

Prosimy o podanie przewidywanej liczby godzin  wykorzystania sali treningowej oraz hali głównej na potrzeby treningowe w okresie trwania przyszłej potencjalnej umowy. Prosimy także o podanie proponowanej stawki netto za każdą rozpoczętą godzinę najmu sali treningowej na potrzeby szkoleniowe oraz o podanie proponowanej stawki netto za każdą rozpoczętą godzinę najmu sali głównej na potrzeby szkoleniowe w okresie trwania potencjalnej umowy.

Przykład: deklarowana liczba godzin wynajęcia Sali treningowej 500 godzin za stawkę 100 PLN netto oraz 100 godzin wynajęcia hali głównej na potrzeby treningowe za stawkę 300 PLN

Sala treningowa (500 godzin  x 100 PLN) + hala główna (100 godzin x 300 ) PLN = 50 000 PLN + 30 000 PLN = 80 000 PLN

 

Kryterium czwarte:

Deklarowana minimalna liczba zakontraktowanych meczy.

Podane kryterium będzie miało 10% wagę przy ocenie ofert. Oferentów prosimy o zadeklarowanie jaką minimalną liczbę meczy jest gotowy  zakontraktować  w ERGO ARENIE

 

Liczba uzyskanych punktów przez poszczególnych oferentów będzie wyliczona wg następującego wzoru:

Kryterium I

liczba uzyskanych punktów = deklarowana oferta danego oferenta/ deklarowana oferta oferenta deklarującego najwyższą wartość x 20

Kryterium II

liczba uzyskanych punktów = deklarowana  kwota danego oferenta/ deklarowana najwyższa kwota złożona spośród wszystkich  ofert  x 50

Kryterium III

liczba uzyskanych punktów = deklarowana kwota danego oferenta/ największa deklarowana kwota spośród wszystkich ofert x 20

Kryterium IV

liczba uzyskanych punktów = deklarowana  liczba meczy danego oferenta/ deklarowana największa liczba meczy spośród wszystkich ofert  x 10

Ocena łączna każdej oferty będzie wyliczona jako suma punktów każdego z kryteriów wg następującego wzoru:

 

Ocena łączna oferty =  Kryterium I + Kryterium II + Kryterium III + Kryterium IV

Operator Hali przystąpi do rokowań w sprawie zawarcia umów  z poszczególnymi oferentami wg kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, zaczynając od oferenta który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Nie będą zakwalifikowane do konkursu oferty łączone kilku podmiotów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszego procedowania w konkursie na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konkursie, to prosimy o uzupełnienie danych oznaczonych żółtym kolorem wg poniższego wzoru:

 

Nazwa klubu:

 

Kryterium I

Deklarowany uśredniony poziom opłaty zmiennej ze sprzedaży biletów na jeden mecz

 

Kryterium II

Deklarowany poziom części stałej opłaty  za wynajem Hali na jeden mecz

 

Kryterium III

Deklarowana kwota na potrzeby zajęć treningowych .

 

Kryterium IV

Deklarowana minimalna liczba zakontraktowanych meczy.

 

 

Prosimy o przekazanie uzupełnionych danych drogą mailową w terminie do dnia 20 lipca  2017 roku na adres: kamil.kukulka@ergoarena.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert.